Satja Sai Izglītības filozofiju vislabāk var aprakstīt “Educare” koncepcija: realizēt patieso cilvēka potenciālu un transformēties.

Oksfordas angļu valodas vārdnīcā vārdā “Education”, t.i. izglītība, ir divas latīņu valodas saknes. Pirmā ir “educare”, kas nozīmē veicināt, sekmēt, aprupēt, barot. Otra sakne ir “educere”, kas nozīmē attīstīt, izcelt laukā un iedzīvināt. Satja Sai Izglītība ietver abus šos aspektus, un tie viens otru papildina. Pirmais attiecas uz ārējo, pasaulīgo izglītību. Otrs aspekts ir saistīts ar garīgo izglītību. Šeit uzsvars tiek likts uz cilvēkam piemītošo Cilvēcisko Vērtību attīstīšanu, kas realizējas kā brīnišķīgs raksturs.

Educare

Laikā, kad notika starptautiska izglītības konference par cilvēciskajām vērtībām, Satja Sai ieviesa terminu “Educare” šādam procesam: “Garīgā izglītība izceļ cilvēkam piemītošo dievišķumu. Tādēļ ir nepieciešama gan laicīgā, gan garīgā izglītība bez kuras cilvēka dzīvei nav nekādas vērtības.”

Educare mērķis ir izcelt ikvienu zināšanu un spēju formu, kas cilvēkā ir apslēptas.

Educare mērķis ir realizēt cilvēka fizisko, mentālo, ētisko un garīgo potenciālu.

Mūsdienu izglītība galvenokārt fokusējas uz pirmām divām sfērām, kas ir saistītas ar cilvēka dabu, uzsverot fizisko un mentālo spēju attīstību. Taču SSEHV Programmas uzsvars ir uz garīgo potenciālu un augstāko mērķi, kas ir cilvēka ideālu pamatā.

Educare mērķis ir attīstīt iekšējās Cilvēciskās Vērtības.

To var sasniegt, kad cilvēka dabas trīs aspekti ir vienlīdz labi attīstīti. Kad tie ir harmoniski saskaņoti savā starpā, cilvēka personība tiek pacelta un izkristalizējas, manifestējot mūžīgās vērtības: patiesību, pareizu rīcību (tikumību), mieru, mīlestību un nevardarbību.

Izglītības mērķis

Izglītības mērķis ir raksturs, un tas izpaužas ar domu, vārdu un darbu vienotību, kas rodas no universālās mīlestības. Dievišķums tiek izprasts kā šī universālā mīlestība. Tā ir visu cilvēcisko vērtību pamatā.

Šīs izglītības mērķis ir dzīvot cilvēka dzīvi, kas vienlaikus ir arī garīgi piepildīta.

Tādēļ laicīgai un garīgai izglītībai vajadzētu apvienoties filozofijā un izglītības teorijā, kas vislabāk kalpo sabiedrības vajadzībām.

Šīs sistēmas izšķirošais priekšnoteikums ir fakts, ka cilvēka patiesās būtības realizāciju ir iespējams veicināt un atbalstīt ar dažādām izglītības aktivitātēm, un tas attiecas uz visiem studentiem visos viņu attīstības posmos. Tādejādi Satja Sai Izglītība atnes transformācijas procesu visas dzīves garumā un tiecas stiprināt attiecības starp indivīdu, ģimeni, sabiedrību un visu radību eksistenci.

Paradigmas maiņa

Nepieciešamība pēc paradigmas maiņas izglītības jomā, lai risinātu mūsdienu pasaules izaicinājumus, ir visaptveroši izteikta UNESCO Delora komisijas sagatavotajā ziņojumā: “Mācīšanās: apslēptais dārgums”. Tas identificē četrus būtiskus pīlārus, kas nepieciešami cilvēka personības attīstībai: “Mācīties zināt”, “Mācīties darīt”, “Mācīties dzīvot kopā”, “Mācīties būt”.

“Mācīties dzīvot kopā” ģimenē, darba vietā, kā arī sabiedrībā kopumā šobrīd ir ļoti būtiski.

SSEHV “Mācīties būt” rada garīgās pārveides procesu, kas ļauj pilnīgi izprast savu patieso identitāti un palīdz dzīvot dzīvi, kas balstīta Vispārcilvēcisko Vērtību garīgajos principos.

Ir labi zināms, ka mūsdienu izglītība galvenokārt ir intelektuāla un uz prasmēm vērsta, taču tā praktiski neattīsta labas rakstura īpašības, veselo saprātu, kā arī sociālās prasmes un spējas. Pielāgojot morālo, ētisko un garīgo izpratni no agras bērnības, bērni izaugs par rūpīgiem un atbildīgiem pieaugušajiem, kuri mācēs risināt dzīves izaicinājumus ar atjautību, pozitīvu attieksmi un iekšējo spēku.

Laba izglītība ir tā, kas māca pasaules miera sasniegšanas metodes; kas iznīcina aprobežotību un veicina vienotību, vienlīdzību un mierpilnu līdzāspastāvēšanu starp visiem cilvēkiem.

Satja Sai