A Sathya Sai Oktatás az öt emberi értéken alapszik, amelyek a következők: igazság, erkölcs, béke, szeretet és erőszak-nélküliség.

Ezek az alapvető emberi értékek alkotják minden kultúrának és kornak az alapját, legyen szó vallásról, filozófiáról, etikáról vagy törvényekről. Ezek tartalmazzák az emberiség legmélyebb erkölcsi törekvéseit, és alkotják életünk alapját mind egyéni, mind társadalmi szinten. Az emberi értékeken alapuló oktatás segíti a diákokat abban, hogy átfogó ismeretet szerezzenek testről, szellemről és a lélekről. Megtanulják, hogy az igaz boldogságot csakis önmagukban találhatják meg, és nem a múlandó külvilágban.

Igazság

A valódi boldogságot csak úgy érhetjük el, ha felismerjük, kik is vagyunk valójában. Az egymást követő korokban a filozófusok végig amellett foglaltak állást, hogy az egyéni, egocentrikus „én” mögött van egy mélyebb valóság, egy magasabb önvaló, amely valódi lényünk. Ez az egyetemes igazság sokféleképpen fejezhető ki, különböző nevekkel és formákkal írható le, de végezetül mindezek ugyanahhoz a végső felismeréséhez vezetnek el, miszerint mindent az Egy Igazság tölt be. Az igazság kereséséhez tisztánlátásra, megérzésre és önvizsgálatra van szükség. A legfőbb Igazságra nincs hatással múlt, jelen és jövő, mindenkor változatlan.

Az igazságot az őszinteség, hitelesség, önvizsgálat és tisztaság, a pontosság és méltányosság, a bátorság és tisztesség ápolása révén tudjuk gyakorolni. Amikor az igazságra úgy tekintünk, mint az „én igazságomra” és a „te igazságodra”(szubjektív vagy relatív igazságra), a gyermek megtanulja, hogy az igazságnak számos oldala van. Ez az igazság mindig változik a kornak, tapasztalatnak, kultúrának, hitrendszernek és nézőpontnak megfelelően. Azonban amikor azt a maradandó igazságot keressük, amely felette áll a viszonylagosságnak, egyúttal az olyan értékeket is ápoljuk és fejlesztjük, mint a józan ész, az intuíció, igazságosság, tudásvágy, kutatószellem és a szintézisre való fogékonyság.

A Sathya Sai Alapvető Emberi Értékek Oktatása magába foglalja az igazság minden aspektusát azáltal, hogy nemcsak a külvilágot kutatja – amit látunk hallunk, érzünk, tapintunk –, hanem a belső világot is – a lét, tudat, tudatosság, lelkiismeret világát, amely mindennek a gyökere, akárcsak a fa gyökerei a törzs, az ágak, levelek és a gyümölcsök számára.

Az igazság megannyi arcának feltárása révén a megkülönböztető képességet is ápoljuk és fejlesztjük, amely lehetővé teszi a megfelelő, teljes értékű döntéshozatalt, és elősegíti a biztonságos utazást az élet tengerén.

Helyes viselkedés

A helyes viselkedés szó a szanszkrit „Dharma” szóból eredeztethető. Ezt a szót nem lehet szó szerint lefordítani. Etikai irányelveket, az etikus viselkedést és az erkölcsi tisztességet mind magába foglalja – a „Tégy jót, láss jót, és légy jó” mondás ragadja meg leginkább ennek az értéknek a lényegét és célját. A helyes viselkedés olyan szokásokban és hozzáállásban gyökerezik, amelyeket a kisgyermekkorban nevelnek az emberekbe, és amelyek később olyan értékekké érnek, mint a tisztelet, illetve az életkörülményekből adódó kötelességek és felelősség vállalása.

Béke

Mindenki akarja és keresi a békét. A tartós béke nem lelhető meg az anyagi világban. A békéhez önvizsgálatra és öntudatosságra van szükség. Az öntudatosság képessé teszi az embert arra, hogy odafigyeljen gondolataira, szavaira és tetteire. Amikor az öntudatosság szokássá válik, az ember elkezdi figyelemmel kísérni és megváltoztatni régi berögzült mintáit, amelyek akadályozzák a belső béke elérését. Az igazi béke belső egyensúlyt igényel, amelyre nincs hatással nyereség vagy veszteség, siker vagy kudarc, fájdalom vagy boldogság. Az elme lecsendesítése és szív megnyitása nélkülözhetetlen lépések a béke elérésében.

Szeretet

A szeretetet mint emberi értéket a mindent átható életenergiaként lehet a legjobban kifejezni. Más szavakkal, ennek az értéknek semmi köze az érzelemhez, szenvedélyhez, vágyhoz vagy ragaszkodáshoz. A szeretet az emberi természet sokkal mélyebb és alapvetőbb minőségére utal. A szeretet azt jelenti, hogy önzetlenek vagyunk, és nincsenek kölcsönös elvárásaink. A fő vallások szintén a szeretet fontosságát hangsúlyozzák. A szeretet kedves, együttérző, gondoskodó és könyörületes.

Erőszak-nélküliség

Az erőszak-nélküliség akkor fejeződik ki, ha az összes emberi értéket megértettük és átültettük a gyakorlatba. Az erőszak-nélküliség egy olyan lelkiállapot, amelyben az ember felismeri az egységet a sokrétűségben. Ez a természet törvényeinek, illetve a rend és a szabályok tiszteletben tartásában nyilvánul meg. Az erőszak-nélküliség önuralmat igényel annak érdekében, hogy ne ártsunk tudatosan akár magunknak, akár másoknak vagy a természetnek. Ha világbéke eléréséhez vezető eszközök közé az erőszak-nélküliség etikai alapelveit is beleszőjük, akkor megteremthetjük a globális harmóniát.