A Sathya Sai Oktatási rendszer filozófiáját legtalálóbban az “Educare” fogalma tükrözi: igazi emberi potenciálunk felismerése és átalakulás.

Az Oxfordi Angol Szótár szerint az education (oktatás) szónak két latin eredetű gyökere van. Az első az educare, aminek a jelentése: felnevelni, táplálni, etetni. A másik pedig az educere, ami azt jelenti: előhoz, kifejleszt, kinyilatkoztat. A Sathya Sai Oktatás mindkét, egymást kiegészítő jelentést magába foglalja. Az első jelentés inkább a külső, világi  oktatással függ össze, míg a második spirituális jellegű. A hangsúly itt arra a folyamatra esik, amely során felszínre hozzuk a belső emberi értékeket, hogy ezek a személyiség szépségeként nyilvánuljanak meg.

Educare

Egy nemzetközi konferencia során Sathya Sai így fogalmazta meg  az Educare lényegét: „A spirituális oktatás felszínre hozza az emberben rejlő isteniséget. Így mind a világi, mind pedig a spirituális oktatás alapvető fontosságú, melyek nélkül az emberi életnek nincs értéke.”

Az Educare az, ami az emberben rejlő tudás és képességek minden formáját a felszínre hozza.

Az Educare az, ami felszínre hozza az ember  fizikális, mentális, erkölcsi és spirituális potenciálját.

Napjaink oktatása általában az emberi természet első két területére, a fizikális és mentális képességek fejlesztésére összpontosít. A Sathya Sai Emberi Értékek Oktatása program viszont a spirituális fejlődésre és a magasabb értelemre mint az emberi eszmék bölcsőjére helyezi a hangsúlyt.

Az Educare az, ami a felszínre hozza velünk született emberi értékekeinket.

Ezt úgy tudjuk elérni, ha az emberi természet három aspektusát egyenlő mértékben fejlesztjük. Amikor ezek összhangban vannak egymással, az emberi személyiség kifinomulttá és emelkedetté válik, ami által kinyilvánulnak az olyan alapvető értékek, mint az igazság, a becsületesség, a béke, a szeretet és az erőszakmentesség.

Az oktatás célja

Az oktatás célja a jellem formálása, ami az egyetemes szereteten alapuló gondolatok, szavak és cselekedetek egységében nyilvánul meg. Az isteniség fogalma alatt ezt az egyetemes szeretetet értjük, amely egyúttal az összes emberi érték alapja.

Az oktatás célja, hogy egyszerre éljünk emberi és spirituális életet.

Ezért a világi és spirituális oktatásnak egy olyan filozófiában és oktatási elméletben kell összeérnie,  amely jobban szolgálja a társadalom szükségleteit.

E rendszer előfeltevése, hogy a különböző oktatási tevékenységekkel elő lehet segíteni az ember igaz természetének megismerését a diákok minden korosztálya esetében.  Így a Sathya Sai Oktatás egy egész életen át tartó átalakulási folyamatot eredményez, és arra törekszik, hogy megerősítse a kapcsolatokat az egyén, család, társadalom és a teremtés egészének vonatkozásában.

Paradigmaváltás

A világ jelenlegi kihívásaira való megfeleléshez paradigmaváltásra van szükség az oktatáson belül, amit az UNESCO égisze alatt működő Delors Bizottság tanulmánya is alátámaszt (Tanulás: A bennünk rejlő kincs). A bizottság négy pillért állapított meg az emberi személyiség fejlesztését illetően: tanulni a tudásért, tanulni a cselekvésért, tanulni az együttélésért és tanulni a létezésért.

Napjainkra kiemelkedő fontosságúvá vált a családon, munkahelyen, sőt, a társadalom egészén belül való együttélésért való tanulás.

A Sathya Sai Emberi Értékek Oktatáson belül a “tanulás a létezésért” olyan spirituális átalakulási folyamatot indít be, amely elvezet az ember igaz önvalójának teljes megértéséhez, és segítséget nyújt abban, hogy olyan életet éljen, amely az egyetemes emberi értékek spirituális alapelvein alapszik.

Jól tudjuk, hogy a mai iskolai rendszer leginkább értelmiségi, készségorientált, és csak nagyon keveset foglalkozik az olyan jó tulajdonságok fejlesztésével, mint a jellem, józan ész, szociális készségek és képességek. Azok a gyerekek, akikben már gyerekkorban elmélyítik az erkölcsi, morális és spirituális megértést, gondos és felelősségteljes felnőttekké válnak, akik leleményességgel, pozitív hozzáállással és szilárd belső erővel felelnek meg a kihívásoknak.

A jó oktatás az, amely a világbéke elérésének módszereit tanítja, amely elpusztítja a szűklátókörűséget, és támogatja az egységet, egyenlőséget, valamint a békés egymás mellett élést az emberek között.

Sathya Sai